Οι στόχοι του έργου Gre-taste

Οι στόχοι που θέτει το έργο Gre-taste είναι οι εξής:

  • Η ανάπτυξη πολυ-γλωσσικού/-μεσικού συστήματος θεματο/τοπο-κεντρικού προγραμματισμού τουριστικής επίσκεψης και προβολής των επιχειρήσεων αγροδιατροφής/εστίασης/πολιτισμού με:
  1. πληροφορίες για τα διατροφικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο παρασκευής, τα υλικά, τα σημεία διάθεσης, τη σχέση των τροφών με τον πολιτισμό και τη ζωή του κάθε τόπου
  2. υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης από καταλόγους εστιατορίων
  3. υπηρεσίες αυτόματης αναγνώρισης πιάτων
  4. αξιολόγηση των τροφών και υπηρεσιών, χάραξη διαδρομών, πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνία με προορισμούς και υπηρεσίες ε) προσωποποιημένη πολυπαραμετρική αναζήτηση
  • Η ανάπτυξη πόρου με δομημένο περιεχόμενο για την τροφή και τον πολιτισμό
  • Δημοσιότητα: πολυ-μεσική/-γλωσσική προβολή των επιχειρήσεων με πρωτότυπο εικαστικό υλικό, εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας

Η GRE-Taste δίνει βαρύτητα στο περιεχόμενο διότι η Ευρωπαϊκή εμπειρία [4] αναδεικνύει την έλλειψή του ως ανασχετικό παράγοντα για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού (πόσο μάλλον στους γλωσσικά και πολιτιστικά ιδιαίτερους ελληνικούς προορισμούς). Ταυτόχρονα, επωφελείται από υπάρχουσα τεχνογνωσία και τα υλοποιημένα συστήματα του ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στη Θράκη (Θρακικός Ηλεκτρονικός Θησαυρός, http://thesaurus.duth.gr, http://www.xanthi.ilsp.gr/thraki/, Θησαυρός ΑΜΘ, http://www.ipet.gr/thesaurusII/index.html, MyVisitPlanner, http://myvisitplanner.com, iGuide, http://iguide.ceti.gr/, http://iguide.ait.gr/iguide/el/).

Έρευνα/καινοτομία πέραν της τεχνολογικής στάθμης:

  1. ανάπτυξη και οργάνωση πρότυπου πολυ-γλωσσικού/-μεσικού ψηφιακού πόρου
  2. ανάπτυξη υπηρεσιών αυτόματης μετάφρασης
  3. οπτική αναγνώριση μενού και πιάτων

Η GRE-Taste στοχεύει σε αρθρωτή αρχιτεκτονική σε περιεχόμενο και υπηρεσίες για την διαρκή κάλυψη περισσότερων και διαφορετικών περιπτώσεων. Η αναφορά στα ειδικά προϊόντα της πρότασης αφορά στην ανάπτυξη των πιλοτικών συστημάτων και υπηρεσιών.

Leave Comment

Your email address will not be published.